Овог : Лхамрагчаа

Нэр : Булганхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.