Овог : Хас

Нэр : Энхбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.