Овог : Адъяа

Нэр : Мөнхболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.