Овог : Гэндэн

Нэр : Өлзийбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.