Овог : Ганболд

Нэр : Эрдэнэбилэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.