Овог : Амарсайхан

Нэр : Ханбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.