Овог : Чимэд

Нэр : Батдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.