Овог : Лувсандоной

Нэр : Баянзул

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.