Овог : Сэргэлэн

Нэр : Баярчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.