Овог : Санжийжалав

Нэр : Анар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.