Овог : Батдорж

Нэр : Болд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.