Овог : Дүйдэндрож

Нэр : Батмөнх

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.