Овог : Ган-Очир

Нэр : Бадамцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.