Овог : Чингис

Нэр : Тэмүүлэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.