Овог : Жанбалдорж

Нэр : Өлзийжаргалан

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.