Овог : Лосол

Нэр : Цэдэнсодном

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.