Овог : Бямбаа

Нэр : Содбайгаль

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.