Овог : Норжий

Нэр : Урнаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.