Овог : БАЗАРВААНЬ

Нэр : НАМЖИЛСҮРЭН

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.