Овог : РИНЧИНДОРЖ

Нэр : БАТБОЛД

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.