Овог : Балданжамц

Нэр : Ганболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.