Овог : Гүр-аранз

Нэр : Төгөлдөр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.