Овог : Эрдэнэ

Нэр : Батболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.