Овог : Нанзад

Нэр : Баяраа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.