Овог : Батболд

Нэр : Мөнхтөр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.