Овог : Чилхээжав

Нэр : Батсансар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.