Овог : Bingol

Нэр : Ulus

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.