Овог : Дашдондог

Нэр : Энхтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.