Овог : Лхагвадорж

Нэр : Өлзийдүүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.