Овог : Доржгочоо

Нэр : Эрдэнэбилэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.