Овог : Монголжий

Нэр : Энхболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.