Овог : Өөдөс

Нэр : Батбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.