Овог : Түмэннаст

Нэр : Алтансүх

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.