Овог : Шаравхорол

Нэр : Уянга

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.