Овог : Самдан

Нэр : Батсүрлэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.