Овог : Балдандорж

Нэр : Байгаль

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.