Овог : Ням-очир

Нэр : Амартөвшин

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.