Овог : Жадамба

Нэр : Ариунжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.