Овог : Гэрэл

Нэр : Заяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.