Овог : Готовдорж

Нэр : Сундуй

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.