Овог : Пунцагдаш

Нэр : Нэргүй

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.