Овог : Лувсандорж

Нэр : Сонор

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.