Овог : Барс-Эрдэнэ

Нэр : Цэнгэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.