Овог : Батболд

Нэр : Шүр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.