Овог : Авил

Нэр : Бег-Али

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.