Овог : Дорж

Нэр : Ганбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.