Овог : Бадамваанчиг

Нэр : Мөнгөнзул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.