Овог : Гончигсайхан

Нэр : Уянгаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.