Овог : Алтай

Нэр : Анармаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.