Овог : Аюуш

Нэр : Ганболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.